Our Coaches

Our Coaches

Diana Zhu

Coach

Sophia Sun

Coach

劉帥

Coach

Shirley Zhou

Coach

Vicky Xia

Coach

May Tong

Coach

Pil Rang Lee

Coach

David Lu

Practise

Cindy Xin

Coach

Ken Li

Coach

John Tang

Practise

Victor An

Practise